Aktualności

27.11.2015 12:06

21 milionów złotych z Unii dla organizacji pozarządowych

Od 26 listopada do 14 grudnia 2015 r. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski na dofinansowanie projektów ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W projektach mogą być dofinansowane działania o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujące m.in.: poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, poradnictwo prawne i obywatelskie;

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujące m.in.: kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,  staże;

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmujące m.in.: zajęcia szkolne, związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych, usługi wspierające aktywizację edukacyjną.

Konkurs organizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP).

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk (sekretariat – pokój nr 33).

 

Więcej informacji:
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-6-1-2-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-rpo-wp-2014-2020

 

Fot. ©Depositphotos/pressmaster
Fot. na stronie głównej: ©Depositphotos/caroma

Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter