Aktualności

18.05.2016 12:55

Opinia samorządu o projektach z działania 3.1. PO WER

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1. PO Wiedza Edukacja Rozwój w celu uzyskania opinii samorządu województwa o zgodności projektu z Regionalną Strategią Innowacji. Wniosek należy złożyć do UMWP w jednym z dwóch dogodnych dla wnioskodawcy terminów, tj. do 25 maja lub do 13 czerwca 2016 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiła konkurs numer 1/NPK/POWER/3.1/2016, dotyczący realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych w oparciu o analizy i prognozy do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Jednym z kluczowych elementów branych pod uwagę przy ocenie projektów złożonych w ramach konkursu jest posiadanie pozytywnej opinii właściwego samorządu województwa, potwierdzającej zgodność zaplanowanych w projekcie działań z Regionalną Strategią Innowacji województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu. Chodzi o to, by w konkursie zostały złożone wyłącznie takie projekty, których założenia m.in. odpowiadają na zidentyfikowane w danym regionie specyficzne potrzeby kształcenia na poziomie wyższym.

W województwie pomorskim funkcję Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) pełni Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności" (RPS PPK), w którym określone zostały między innymi obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).

Opinia samorządu województwa pomorskiego, potwierdzająca zgodność zaplanowanych w projekcie działań z RPS PPK, będzie opierała się na zweryfikowaniu, czy zakres wniosku oraz zadania przewidziane do realizacji są zgodne z co najmniej jednym obszarem ISP lub innym zapisem RPS PPK wskazującym na specyficzne potrzeby regionalnej gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.

Procedura precyzująca zasady oraz tryb wydawania przez samorząd województwa pomorskiego przedmiotowych opinii została przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 434/140/16 z 5 maja 2016 r.

Wniosek w formie papierowej należy złożyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Wraz z wnioskiem wnioskodawca przedkłada pisemne oświadczenie o dacie jego złożenia (załącznik nr 1 do procedury) w systemie SOWA oraz wzór opinii (załącznik nr 12 do regulaminu konkursu).

Wniosek należy złożyć do UMWP w jednym z dwóch dogodnych dla wnioskodawcy terminów, tj. do 25 maja lub do 13 czerwca 2016 r.

Więcej informacji:

 

Procedura wydawania opinii

Załącznik nr 1 do procedury

Załącznik nr 2 do procedury

Wzór opinii – załącznik nr 12 do regulaminu konkursu 

 

Fot. ©Depositphotos/Dmitry_Guzhanin


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter