Aktualności

27.05.2016 14:34

Rozstrzygnięcie drugiego konkursu Aktywizacja społeczno-zawodowa

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny projektów, które podlegały ocenie w ramach pracy Komisji Oceny Projektów Konkursu numer RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 dla Działania 6.1 Aktywna integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do dofinansowania wybrano 13 projektów, które realizowane będą na terenie województwa pomorskiego przez organizacje pozarządowe. Łączna wartość projektów to 12 999 812, 61 zł. Ze wsparcia w ramach dofinansowanych projektów skorzysta 422 mieszkańców województwa pomorskiego.

Informacja o tym, jakie warunki trzeba spełniać, aby przystąpić do projektu dostępna jest na stronach internetowych poszczególnych instytucji realizujących projekty oraz na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „znajdź dofinansowanie".

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 

Fot. ©depositphotos/rawpixel


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter