Aktualności

02.12.2015 14:51

200 mln złotych z Unii dla pomorskich szkół

Od 30 listopada 2015 do 15 stycznia 2016 roku organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów skierowanych do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Projekty muszą obejmować minimum 60% podległych szkół/placówek. Organ prowadzący składa jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu, przy czym organ prowadzący wykonujący zadania powiatu składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach każdego etapu edukacyjnego.

Dofinasowanie mogą otrzymać projekty obejmujące co najmniej jeden rok szkolny, ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół, w szczególności poprzez:

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, obejmujące m.in.:

 • organizację dodatkowych zajęć, m.in. w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, projektów edukacyjnych realizowanych przez uczniów,
 • realizację dodatkowych zajęć kompensacyjno-wyrównawczych,
 • indywidualne lub grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe, w szczególności dla uczniów zagrożonych wcześniejszym wypadnięciem z systemu edukacji, 
 • zajęcia uzupełniające ofertę nauczania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności z niepełnosprawnościami,
 • organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym,

2. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli:

 • kursy i szkolenia doskonalące
 • studia podyplomowe
 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami

3. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty:

 • zakup nowoczesnych pomocy
 • wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych w celu prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych
 • doposażenie w materiały i pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Konkurs organizowany jest w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP).

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk (sekretariat – pokój nr 33)

Więcej informacji: www.rpo.pomorskie.eu

Fot. ©DepositphotosVitaly Valua
Fot. na stronie głównej ©Depositphotos/pressmaster


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter