Aktualności

16.06.2016 08:51

Szkolenia dot. zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Szkolenia odbędą się w godzinach 9:00-16:00, w następujących terminach:

 • Warszawa - 21 i 22 czerwca 2016 r.
 • Kraków - 24 czerwca 2016 r.
 • Wrocław - 28 czerwca 2016 r.
 • Gdańsk - 30 czerwca 2016 r.

 

Celem szkoleń jest przekazanie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji do prawidłowego przygotowania wniosku aplikacyjnego w zakresie:

 • procedur związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego,
 • zmian w przepisach dot. zamówień publicznych wprowadzonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz ze zmianami proponowanymi w projekcie nowelizacji ustawy Pzp,
 • obszaru dot. zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe.

 

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli:

 • instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych,
 • szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • szkół artystycznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
 • organizacji pozarządowych,
 • kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W ramach szkolenia organizator zapewnia materiały szkoleniowe.

 

Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszonę są o przesłanie wypełnionego formularza zagłoszeniowego na adres: szkolenia@pragmatic.kielce.pl

Zgłoszenia są przyjmowane najpóźniej do godziny 16:00 w następujących terminach:

 • Szkolenia w Warszawie - zapisy do dnia 13 czerwca 2016 r.,
 • Szkolenie w Krakowie - zapisy do dnia 16 czerwca 2016 r.,
 • Szkolenie we Wrocławiu - zapisy do dnia 20 czerwca 2016 r.,
 • Szkolenie w Gdańsku - zapisy do dnia 22 czerwca 2016 r.

Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o dokładnym miejscu wybranego szkolenia po zakończeniu rekrutacji (informacja zostanie przekazana drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).

 

Wykonawcą usługi szkoleniowej w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest firma Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji Pragmatic Sp. z o.o. z Kielc.

Kontakt:
Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji Pragmatic Sp. z o.o.
szkolenia@pragmatic.kielce.pl
telefon kontaktowy: 41 368 76 22 lub 791 415 432
fax. 41 242 10 26.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter