Aktualności

15.02.2017 12:57

Wsparcie kultury. Ponad 600 mln zł na zabytki, czytelnictwo i sztukę

Samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie programów dotyczących zabytków, czytelnictwa i sztuki w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020. Nabór wniosków rozpocznie się 3 kwietnia.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewidziało w tym roku dwa konkursy. Pierwszy z nich adresowany będzie do regionów słabiej rozwiniętych. Łączna pula środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyniesie 500 mln zł. Typy projektów możliwych do zgłoszenia będą analogiczne jak te obowiązujące w ramach konkursu ogłoszonego w 2016 r. Drugi konkurs zostanie ogłoszony dla regionu lepiej rozwiniętego, czyli województwa mazowieckiego. Przewidywana alokacja z EFRR to około 108 mln zł.

Oficjalne ogłoszenie konkursu nastąpi 1 marca. Wnioski będzie można składać od 3 kwietnia do 4 maja.

Celem priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod adresem: www.mkidn.gov.pl


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter